Szkolenia Anna Lubecka

ANNA LUBECKA

Regulamin kursów i szkoleń

Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu teoretycznego i pokazu lub wykładu i warsztatu praktycznego.
Organizatorem Kursu jest firma Stermed Anna Lubecka Sternicka z siedzibą w Żarnowcu, ul. Lipowa 15, NIP 583-216-78-71

 1. Bazę szkoleniową stanowi przystosowana do charakteru kursu, wynajęta na czas szkolenia sala konferencyjna. Siedziba Organizatora nie stanowi centrum szkoleniowego. 
 2. Kurs może odbywać się odbywać również w formie webinaru, dostępnego on-line ) Kurs typu webinar – on-demand (na żądanie) – W przypadku tych kursów obowiązek Uczestnika zapłaty ceny za dostęp do kursu (bez względu na to czy Uczestnik faktycznie skorzysta z dostępu) powstaje z chwilą rejestracji i zamówienia kursu. Po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności wynagrodzenia za dostęp do kursu Uczestnik uzyskuje możliwość wielokrotnego odtworzenia filmu szkoleniowego przez okres 30 dni.

Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Każdy Uczestnik, zapisując się na kurs telefonicznie lub e-mailem, dostaje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną.
 2. Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora, wpłacają pieniądze na poniższe konto: mBank:  28 1140 2004 0000 3402 8119 1023
 3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie 100 % ceny szkolenia. Samo zgłoszenie mailowe, telefoniczne lub przez stronę nie uprawnia jeszcze do uczestnictwa w kursie. 
 4. Liczba uczestników szkoleń jest ograniczona. 
 5. O kolejności zapisu decyduje data dokonania opłaty kursowej. 
 6. Wysokość opłaty jaką należy wnieść po zarejestrowaniu jest podana w opisie danego kursu. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty ceny kursu najpóźniej w terminie 21 dni przed datą jego rozpoczęcia.
 7. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu oraz parkingu dla Uczestnika.
 8. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.
 9. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu kursu oraz fakturę, wystawioną na podstawie danych przekazanych przez Uczestnika. 

Obowiązki organizatora kursu

 1. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.
 3. Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Zasady rezygnacji

 1.  Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 14 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 14 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 
 2. Powyżej 14 dni a poniżej 21dni przed kursem Organizator zachowuje prawo do pobrania opłaty za organizację kursu w wysokości 30% ceny kursu. 
 3.  Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 21 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.
 4. Zarejestrowany Uczestnik może przekazać swoje miejsce na liście uczestników innej osobie, po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora. 

Zmiana terminu kursu

 1. Kursy odbywają się wterminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej 
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca kursu, ze względu na warunki niezależne od Organizatora, o czym uczestnicy kursu zostaną niezwłocznie poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. Wprzypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku odwołania kursu Organizator nie ponosi innych kosztów dokonanych przez Uczestnika tj.: hotel, podróż, itp. 

Uwagi organizacyjne

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończeniu szkolenia
 2. Nagrywanie video podczas kursu jest zabronione. Wykonywanie zdjęć fotograficznych bez zgody wykładowcy/wykładowców jest zabronione
 3. Wizerunki pacjentów prezentowane w materiałach wykładowych są chronione prawem, bez wyraźnej zgody wykładowcy wykonywanie zdjęć jest zabronione.

Reklamacje, zwroty

 1. Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.
 2. Organizator informuje, iż do wzajemnych zobowiązań stron nie mają zastosowania przepisy regulujące ochronę praw konsumenta, gdyż kursy są kierowane do osób zawodowo związanych z tematyką kursów
 3. Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Uczestników kursów.

Inne

 1.  Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.
 2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatów. 
 3. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.